امروز : ۲/ اردیبهشت /۱۴۰۳ - ساعت ۰۳:۲۰

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

کمربندها را محکم ببندید؛ شوک‌های اقتصادی در راه هستند

دوره جهانی شدن و ادغام سریع به پایان رسیده و دوره حمایت از صنایع داخلی در حال افزایش است. اید تنها نکته مسلم در مورد این اقتصاد شکننده و تکه تکه شده جدید جهانی مسلم آن است که با شوک‌هایی مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول، سایر موسسات بین المللی، طلبکاران و وام گیرندگان همگی باید خود را با این شرایط تطبیق داده و آماده شوند.

کمربندها را محکم ببندید؛ شوک‌های اقتصادی در راه هستند

دوره جهانی شدن و ادغام سریع به پایان رسیده و دوره حمایت از صنایع داخلی در حال افزایش است. اید تنها نکته مسلم در مورد این اقتصاد شکننده و تکه تکه شده جدید جهانی مسلم آن است که با شوک‌هایی مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول، سایر موسسات بین المللی، طلبکاران و وام گیرندگان همگی باید خود را با این شرایط تطبیق داده و آماده شوند.

اقتصاد دنیا