امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۵:۴۰

«کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک

حدود سه سالی است باغات انار «کِوِشک» معروف به سرزمین یاقوت های سرخ در استان کهگیلویه و بویراحمد را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش کیفیت و حجم انار تولیدی منطقه شده است.

راه سلام/ «کرم گلوگاه» انار از آفت های مهم درخت انار،«کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک

 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک
 • «کرم گلوگاه»؛ آفت باغات انار کِوِشک